Erica Entertainment

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop- en andere overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Erica Entertainment. Een verwijzing door de opdrachtgever, naar eigen algemene voorwaarden, wordt door Erica Entertainment nadrukkelijk van de hand gewezen.
2. Totstandkoming

Overeenkomst Alle aanbiedingen van Erica Entertainment, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld. Offertes zijn geheel vrijblijvend. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, blijven offertes 2 weken voor u staan. Na het boeken van één van onze diensten dient u deze Algemene Leveringsvoorwaarden per mail te bevestigen.
3. Overmacht

Bij politieverbod, verbod of maatregelen door overheid, brand, epidemie, oorlog en omwenteling, alsmede bij alle soortgelijke gevallen en van andere gevallen van overmacht, die Erica Entertainment buiten haar schuld verhinderen om het optreden geheel of gedeeltelijk op de aangegeven plaats en tijd te laten plaatsvinden, is Erica Entertainment gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat Erica Entertainment alsdan gehouden is tot het betalen van enige schadeloosstelling. Erica Entertainment is echter wel gerechtigd de totaal overeengekomen prijs in rekening te brengen.
4. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Erica Entertainment is uitgesloten. Opdrachtgever dient voor een veilig werkklimaat te zorgen, zowel voor medewerkers van Erica Entertainment als voor de mensen die deelnemen aan de opdracht. Voor alle ongevallen buiten de schuld van Erica Entertainment ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever.
 

 

5. Betaling

De opdrachtgever betaald de reiskosten, deze worden pas berekend na verlaten van Laren (N-H), die Erica Entertainment maken ten behoeve van de opdracht. Betaling van de factuur die Erica Entertainment stuurt, na de opdracht, dient binnen 14 dagen betaald te worden o.v.v. het factuurnummer.
6. Bereikbaarheid

De locatie dient voor de artiest met zijn materiaal goed bereikbaar te zijn en te beschikken over gratis parkeergelegenheid. In het voorkomende geval draagt de opdrachtgever zorg voor vergoeding van parkeertijd, een parkeerpas of een doorrij kaart.
7. Verzorging

De opdrachtgever draagt zorg voor een gepaste afsluitbare ruimte waar de artiest zich kan verkleden en pauzeren (geen wc of invalidentoilet). Genoemde ruimte dient goed verwarmd te zijn, voorzien zijn van wasbak en goede verlichting.
8. Uitvoering

Erica Entertainment / onze entertainer is volgens de overeenkomst een bepaalde tijd aanwezig. Dit betreft een aanwezigheidstijd (welke varieert) en geen effectieve speeltijd. Meeste feesten/evenementen zijn berekend op basis van de geboekte onderdelen. Elk terplekke overeengekomen extra onderdeel wordt middels een nagezonden factuur verrekend.
9. Weersomstandigheden

Wanneer weersomstandigheden een optreden onvoldoende mogelijk maken, is de artiest gerechtigd het optreden te beëindigen. Erica Entertainment behoudt in dat geval haar aanspraak op voldoening van het overeengekomen bedrag, zonder aftrek van kosten of korting.10. Gedragscode

Indien het gedrag van de opdrachtgever of diens gasten verhinderen dat de artiest zijn werkzaamheden naar behoren kan uitvoeren, of dat dit gedrag het risico met zich meebrengt of directe aanleiding is voor schade aan materiaal, kostumering of letsel van de artiest, is laatstgenoemde gerechtigd het optreden te beëindigen met behoud voor Erica Entertainment van voldoening van het overeengekomen bedrag plus het recht van Erica Entertainment op volledige schadevergoeding.
11. Annulering

Indien de opdrachtgever het noodzakelijk acht een optreden van Erica Entertainment te annuleren na het bevestigen van een schriftelijke overeenkomst of na bevestiging per mail. Moet dat uiterlijk 3 weken voor de uitvoering worden aangegeven en schriftelijk worden bevestigd door Erica Entertainment. Indien dit geschiedt binnen 3 weken voor de uitvoering van de overeenkomst, houdt Erica Entertainment zich het recht voor om 25% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Binnen 2 weken is dat 50% en binnen 1 week voor de uitvoering is dat 100% van het overeengekomen bedrag. Erica Entertainment is gerechtigd de overeenkomst te annuleren tot uiterlijk 14 dagen voor het geplande optreden, ingeval de entertainer op de overeengekomen datum niet kan optreden wegens onvoorziene omstandigheden als ziekte of force majeure. In geval van overleden van artiest of familie, vrienden of kennissen van Erica Entertainment wordt afgezien van optreden en zal opdrachtgever van Erica Entertainment of artiest geen schadevergoeding kunnen vorderen.